Gebruiksvoorwaarden en wettelijke vermeldingen

Gelieve de volgende gebruiksvoorwaarden die voor elke bezoeker van de website www.comap.be gelden, aandachtig te willen lezen. De toegang tot, de raadpleging van en elk gebruik dat er van deze website gemaakt wordt, houdt de aanvaarding en naleving van onderstaande gebruiksvoorwaarden in.

Informatie over de uitgever

U bevindt zich op dit ogenblik op de website 'www.comap.be' die uitgegeven wordt door COMAP.
Maatschappelijke benaming: COMAP nv/sa
Adres: Alsembergsesteenweg 454, 1653 DWORP
Tel.: +32 (0)2 371 01 61
E-mail: marketing@comap.be

Publicatiedirecteur:
De verantwoordelijke voor de publicatie van de site is de heer Laurent Legay in zijn hoedanigheid van marketingdirecteur van de Groep.

Hosting:
De webhost die voor de fysieke, directe en permanente opslag van de gegevens zorgt, is:
Mayflower
22 rue Tronchet - 69006 Lyon
Tel. : + 33 (0)4 72 69 82 40
www.agencemayflower.fr

Gebruikerslicentie

COMAP geeft u de toelating om de website te raadplegen en de elementen die u erop aantreft, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik af te drukken of te downloaden, op voorwaarde dat u zonder enig voorbehoud de in onderhavig document opgenomen bepalingen respecteert en met name die welke verband houden met de auteursrechten, de handelsmerken en eender welk eigendomsrecht. Zo mag u meer bepaald zonder schriftelijke toestemming van COMAP de inhoud van deze site, met inbegrip van alle teksten, foto's, geluiden en videofragmenten, op geen enkele manier voor publieke of commerciële doeleinden kopiëren, reproduceren, downloaden, doorsturen of verspreiden. Verder mag de inhoud van de site evenmin op sites van derden geplaatst worden.
Door deze website te gebruiken, stemt u integraal en zonder enig voorbehoud in met de verbodsbepalingen en voorwaarden die erop vermeld worden.
 

Technische informatie en uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die wij hieraan besteden, kan deze site toch nog onjuistheden blijken te bevatten, waarvoor COMAP of haar commerciële dochtermaatschappijen in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden. Vanuit haar voortdurend streven naar verbetering staat het de onderneming COMAP bovendien vrij om periodiek op eender welk moment en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen en aanpassingen aan te brengen met betrekking tot de producten en programma's die er op haar site beschreven worden.
Er wordt hier ook op gewezen dat het briefgeheim niet gewaarborgd wordt op het internet en dat het aan elke internetgebruiker toekomt om de gepaste maatregelen te treffen teneinde zijn gegevens en/of software te beschermen tegen elke besmetting door eventuele virussen die er op het internet circuleren.
Noch de onderneming COMAP, noch eender welke derde die bij de creatie van deze website betrokken is, kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele directe of indirecte schade die er bij het zich toegang verschaffen tot de website zou kunnen ontstaan. Dit omvat schade veroorzaakt door virussen die uw informaticaconfiguratie kunnen besmetten.
Verder waarborgt COMAP evenmin de volledigheid of integriteit van de informatie op door derden ter beschikking gestelde websites waarvan ze de link op haar website heeft opgenomen.
Alle materiaal, tools en inhoud van de website worden ter beschikking gesteld "zoals ze verschijnen op het scherm" zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, zoals eender welke garantie met betrekking tot de mogelijkheid om een product te kopen zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de intellectuele rechten van derden, noch inzake de geschiktheid van een product om voor specifieke doeleinden gebruikt te worden.
COMAP wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website of het gebruik dat ervan gemaakt wordt, resoluut van de hand.

Gebruik van de online simulatieoplossing voor vloerverwarming/-koeling

COMAP biedt op haar website een voorontwerpsimulator aan, die bedoeld is voor professionele gebruikers (installateurs, thermische studiebureaus en groothandelaars) en waarmee zij een theoretische simulatie kunnen verrichten van de eventueel benodigde producten voor vloerverwarming/-koeling met water. De tool is louter en alleen bedoeld om een eerste raming te kunnen maken van de te gebruiken hoeveelheden COMAP-producten. Het is dus geen becijferings- of berekeningshulpmiddel (lay-out, thermische weerstanden, thermische emissies/absorpties, installatiestappen, prestatieberekening, aanpasbaarheid of niet, inertiebeperkingen, voorbehouden, ...)
De tool geeft de gebruiker alleen bepaalde vereenvoudigde en niet-contractuele indicaties die in geen geval gelijkgesteld mogen worden met een uitvoeringsstudie, kostenraming of hoeveelheidsberekening.
De gebruiker zal zijn behoeften alsook de dimensionering, de voorinregelingswaarden, de afmetingen van de buizen en meer in het algemeen de hele inplanting van zijn installatie door een architect of een gekwalificeerd studiebureau moeten laten berekenen en dat met name door een precieze opmeting te laten verrichten en thermische en regelingsstudies te laten uitvoeren. Het is louter aan de hand van deze laatste elementen dat het te bestellen materiaal, de inplanting ervan en de realisatie van de installatie bepaald zullen kunnen worden.
COMAP weigert elke verantwoordelijkheid voor het gebruik van de resultaten die verkregen werden via haar simulator.
Om gebruik te kunnen maken van deze tool, zal de gebruiker een persoonlijk account moeten aanmaken.
De gebruiker verbindt er zich toe om de simulator van COMAP niet te decoderen, te kopiëren, te kraken of op eender welke andere manier te gebruiken dan voor de simulatie van zijn voorontwerp.
Door zijn persoonlijk account aan te maken, geeft de gebruiker COMAP de toestemming om de meegedeelde informatie met betrekking tot zijn voorontwerp te gebruiken en eventueel door te spelen aan haar verkoopmedewerkers of wederverkopers.

Auteurs- en andere rechten

De site is zowel in zijn geheel als qua alle ermee verband houdende rechten eigendom van de onderneming COMAP. Alle teksten, algoritmes, commentaren, illustraties, foto's en pagina's alsook de algemene structuur van de website en het grafisch charter worden beschermd door het auteursrecht, het intellectuele-eigendomsrecht en alle bepalingen inzake oneerlijke concurrentie, ongeacht of de elementen die op de site www.comap.be aangetroffen worden of die als bestanddeel van de site gelden, nu visueel of akoestisch van aard zijn. Behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van COMAP is het reproduceren of downloaden van de hele inhoud van de site of eender welk deel ervan voor andere dan persoonlijke doeleinden op een multimedia, elektronische of andere drager, ten stelligste verboden. Ook het plaatsen van een hypertekstlink die naar de website www.comap.fr leidt via het gebruik van de zogenaamde framing- of deep linking-techniek is strikt verboden.
Elk gebruik dat niet strookt met onderhavige bepalingen wordt als een ongeoorloofde imitatie beschouwd en is onderworpen aan de sancties voorzien in het intellectuele-eigendomsrecht.

Onderscheidende tekens

De merken, logo's, maatschappelijke benamingen, letterwoorden of commerciële namen van COMAP of haar commerciële partners die op de website www.comap.be vermeld worden, gelden als onderscheidende tekens die niet zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van hun houder gebruikt mogen worden.

Links

Het staat COMAP vrij om hypertekstlinks naar de site van derden op te nemen. COMAP heeft geen enkele controle over de websites waarnaar de links verwijzen en wijst elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de inhoud van een dergelijke site of eender welke site die een link naar een dergelijke site bevat. De ondernemingen of producten waarnaar er hypertekstlinks gecreëerd worden, worden op geen enkele manier door COMAP onderschreven en COMAP behoudt zich het recht voor om dit ook zo op haar website te vermelden. Verder behoudt COMAP zich eveneens het recht voor om op elk moment eender welke link of eender welk programma waarnaar er links bestaan, eenzijdig te schrappen. In voorkomend geval zal elk bezoek van één van de sites van derden met links naar de huidige website geheel op eigen risico gebeuren.
Derden kunnen alleen hypertekstlinks aanmaken naar de eerste pagina van deze website. Links naar onderliggende pagina's kunnen alleen met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van COMAP gecreëerd worden.

Cookies

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat er bij zijn bezoeken aan de website automatisch een cookie geïnstalleerd kan worden op zijn webbrowser. COMAP behoudt zich met name het recht voor om cookies te plaatsen op de computers van de bezoekers van haar website www.comap.be. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden, maar dat gebruikt wordt om informatie in verband met de door hem geraadpleegde zaken op de desbetreffende website en zijn navigatie op te slaan. Indien hij dat wenst, kan de gebruiker dit cookie deactiveren door de instellingen van zijn webbrowser aan te passen.
Aangezien het cookie indirect naamsgebonden informatie over de gebruiker verzamelt, heeft de gebruiker verder tevens het recht om de informatie in kwestie te raadplegen en te laten verwijderen of verbeteren volgens de modaliteiten vermeld bij het artikel PERSOONSGEGEVENS hieronder.

Persoonsgegevens

De eventueel door u ingevoerde gegevens zullen door COMAP opgeslagen kunnen worden. Ze zullen geanalyseerd en doorgestuurd worden naar de verschillende diensten die instaan voor de verwerking ervan. Ze zullen bovendien door COMAP gebruikt kunnen worden voor het toesturen van commerciële aanbiedingen. Als u dat niet wenst, gelieve ons dit dan mee te delen door naar onderstaand adres te schrijven.
Voorts hebt u ook recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de op deze website verzamelde gegevens krachtens de voorwaarden voorzien in de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden.
Om gebruik te maken van dit recht, kan de gebruiker een brief sturen naar het volgende adres:
COMAP NV/SA, Alsembergsesteenweg 454, 1653 DWORP, ter attentie van de dienst communicatie of een e-mail naar: marketing@comap.be
We danken gebruikers ten slotte alvast om ons in kennis te stellen van alle eventuele fouten of ontbrekende elementen door ons ter zake een e-mail te sturen naar het volgende adres: communication@comap.eu.

Credits

Deze site werd ontworpen door COMAP Group (www.comap-group.com).
Ontwerp, realisatie en ontwikkeling: Mayflower, bureau voor marketingadvies en communicatie (www.agencemayflower.fr).